Onderzoeksgroep

De Transparantiebenchmark is een tweejaarlijks onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de inhoud en kwaliteit van externe verslaggeving over maatschappelijke aspecten van ondernemen. De benchmark wordt uitgevoerd op een tweejaarlijks vast te stellen onderzoeksgroep die bestaat uit de grootste ondernemingen in Nederland.

Onderzoeksgroep 2021

Bij de tweejaarlijkse samenstelling van de onderzoeksgroep wordt naar verschillende criteria gekeken. Organisaties die voldoen aan één of meerdere criteria uit het deelnameprotocol, maken automatisch onderdeel uit van de onderzoeksgroep 2021 van de Transparantiebenchmark. Deelname aan de Transparantiebenchmark is dus niet vrijwillig. Wel kan elk deelnemend bedrijf ervoor kiezen het self-assessment in te vullen of niet. Mocht u het self-assessment niet invullen, dan bepalen onze beoordelaars uw score. Zij beoordelen de publiek beschikbare informatie op het voldoen aan de criteria van de Transparantiebenchmark.

Organisatie van Openbaar Belang

In 2014 is er een nieuwe norm toegevoegd aan het deelnameprotocol: ook Organisaties van Openbaar Belang met 500 medewerkers of meer maken hierdoor deel uit van de onderzoeksgroep. Hiermee volgt het Ministerie de lijn van de EU-transparantierichtlijn inzake niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit.

De onderneming moet 'van maatschappelijk belang' zijn. Wat hier precies onder verstaan wordt, kan per land nader ingevuld worden. In Nederland wordt de definitie gebruikt uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hoewel er discussie is over de definitie van een OOB, vallen banken, kredietverleners en verzekeraars hier zeker onder. Daarnaast is in juli 2019 de definitie van organisaties van openbaar belang verruimd en omvat nu ook netbeheerders, woningcorporaties, instellingen voor wetenschapsbeleid en grote pensioenfondsen. Lees meer over de details.

Nederlandse onderneming onder buitenlandse moeder

Sinds 2014 is een groepsverslagenregeling van kracht. Vanaf 2019 geldt dat het internationale groepsverslag waar de Nederlandse dochteronderneming deel van uitmaakt getoetst wordt aan de EU-richtlijn inzake niet-financiële verslaggeving. Dit betekent dat in het jaarverslag informatie dient te zijn opgenomen over de volgende thema’s milieu, sociale en arbeidsgerelateerde aspecten, mensenrechten, anticorruptie en omkoping en diversiteit in het bestuur. Voor deze ondernemingen wordt een apart overzicht opgesteld, gebaseerd op de criteria voor (internationale) groepsverslagen, inclusief een onderlinge benchmark.
Een onderneming die aan deze uitzondering voldoet, maar ook een eigen Nederlands verslag uitbrengt, kan ervoor kiezen met het Nederlandse verslag aan de reguliere benchmark deel te nemen.

Vrijwilligers

Bedrijven en organisaties kunnen zich bij het ministerie aanmelden om vrijwillig deel te nemen aan de Transparantiebenchmark via transparantiebenchmark@minez.nl. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Uitgangspunt is dat bedrijven met substantiële activiteiten in Nederland worden opgenomen in de Transparantiebenchmark.

Het ministerie raadt aan om van te voren de criteria goed door te nemen. Eenmaal in de Transparantiebenchmark opgenomen, blijft een bedrijf opgenomen in de vaste onderzoeksgroep.

Mkb niet meer in TB

Uit evaluatie van de Transparantiebenchmark (2013) is gebleken dat mkb-bedrijven niet de weg vinden naar de benchmark en dat de benchmark qua werkwijze en vraagstelling niet aansluit op deze doelgroep. Daarom is in 2013 besloten om afscheid te nemen van het mkb voor de benchmark. Ander beleid om het mkb te stimuleren en de best practices te delen gaat natuurlijk wel door.