Beoordelingscriteria

In 2019 zijn aan de hand van input van de deelnemers en stakeholders de criteria geactualiseerd en significant veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Waar de oude set criteria voornamelijk gebaseerd was op de richtlijnen vanuit GRI en IIRC, is de recente set criteria gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving omtrent maatschappelijke informatie.

Binnenkort komen de Criteria Transparantiebenchmark beschikbaar.

Zo zijn bij het formuleren van de criteria de Sustainable Development Goals (SDGs), de EU richtlijn niet-financiële informatie (EUD NFI), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Corporate Governance Code, Natural Capital Protocol en de Climate-related Financial Disclosures en ketentransparantie meegenomen.
De hernieuwde criteria hebben een sterkere focus op:

  • acties, daadkracht & inhoud
  • toekomstgerichtheid, met oog op continu verbeteringsproces
  • de context waarin een organisatie opereert; ook met betrekking tot strategische doelstellingen
  • connectiviteit

Minder criteria en meer aandacht voor inhoud

Waar de voorgaande set aan criteria bestond uit 40 criteria, bestaat de huidige set uit 20 criteria. Dit verlaagt de tijdsdruk voor het invullen van de benchmark. De maximale score die een organisatie kan halen is daardoor ook gedaald van 200 punten naar 100 punten.

Om de inhoud van de verslaggeving zwaarder te laten wegen dan de kwaliteit/opmaak van de verslaggeving is de puntenverdeling aangepast. Waar eerder voor zowel het inhoudsgerichte- als het kwaliteitsgerichte normenkader 50% van de punten te behalen viel, is dat dit jaar aangepast naar 65% voor het inhoudsgerichte normenkader en 35% voor het kwaliteitsgerichte normenkader.

Sectoren en relevante score

Op basis van een materialiteitsanalyse per sector en de MVO sector risico analyse zijn voor elke sector specifieke criteria opgesteld die een maximum van 5 punten kunnen opleveren. Hierdoor is er meer onderscheid tussen verschillende sectoren en de materiële aspecten die relevant zijn voor de specifieke sectoren.

Naast het toevoegen van sectorcriteria is er sinds 2019 ook de mogelijkheid voor organisaties om bepaalde criteria ‘niet van toepassing’ te verklaren. De uitvoerder van de Transparantiebenchmark zal de toelichting hierop beoordelen en (bij akkoord) het betreffende criterium niet meenemen in de score.
Door het toevoegen van de optie ‘niet van toepassing’ is het niet voor alle organisaties mogelijk om de volledige 100 punten te halen. Daarom is sinds 2019 besloten om te werken met een relatieve/procentuele score waarbij het aantal behaalde punten gedeeld wordt door het maximaal te behalen aantal punten.