Geschiedenis

Sinds 2004 laat het ministerie van Economische Zaken de Transparantiebenchmark jaarlijks uitvoeren.

In de jaren 2004 (nulmeting) en 2005 werden zowel ondernemingen als maatschappelijke organisaties bekeken. Om overlap met ‘De Transparant Prijs: voor de beste charitatieve verslaggeving’ te voorkomen, wordt er vanaf 2006 in de Transparantiebenchmark alleen gekeken naar ondernemingen.

De Transparantiebenchmark was oorspronkelijk alleen toegankelijk voor de ondernemingen die door het ministerie van Economische Zaken waren geselecteerd op basis van hun omvang. Om tegemoet te komen aan de behoefte die ontstond door de groeiende bekendheid van de benchmark van ondernemingen om hun prestaties in MVO verslaggeving naast die van andere ondernemingen te leggen, is er in 2008 voor gekozen om de benchmark ook open te stellen voor ondernemingen die op vrijwillige basis willen deelnemen.

In 2010 kreeg het panel van deskundigen uitgebreidere taken met de aanvullende beoordeling van de Top 20 en behandeling van de correspondentie met het panel, door bedrijven die het oneens waren met hun score. Eveneens in 2010 werd de Kristalprijs in het leven geroepen, met de daarbij horende jury. 

Criteria

In 2007 zijn de criteria herzien om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Deze herziening is tot stand gekomen in samenspraak met zowel deelnemende ondernemingen als een aantal maatschappelijke organisaties. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2006 hebben te maken met herstructurering en herformulering van de criteria.

Daarnaast is er meer nadruk komen te liggen op de kernactiviteiten van ondernemingen en hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daarin een rol speelt. Ook ketenverantwoordelijkheid heeft in de criteria van 2007 meer gewicht gekregen en is als een apart hoofdstuk in de criteria opgenomen. Met betrekking tot verificatie zijn de criteria aangepast zodat die meer recht doen aan de verschillende vormen en gradaties van onafhankelijke verificatie. Tenslotte zijn de criteria meer in lijn gebracht met het internationale referentiekader voor rapportage (Global Reporting Initiative).

In 2008 en 2009 zijn de criteria ongewijzigd gebleven. Wel zijn er belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Zo is in 2010 een interactieve, online e-tool geïntroduceerd om de hoor en wederhoor met de deelnemende ondernemingen te professionaliseren. Daarnaast zijn voor het eerst Europese en internationale sectorvergelijkingen geïntroduceerd. Verder hebben alle deelnemers een individueel benchmarkrapport gekregen, waarin hun scores worden vergeleken met een peer group. Een belangrijke verandering die nog steeds geldt, is de mogelijkheid tot vrijwillige deelname.

In 2014 zijn de criteria van de Transparantiebenchmark vernieuwd, waarbij aansluiting is gezocht bij zowel het raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving van de International Integrated Reporting Council (IIRC) als bij de nieuwe generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative, G4 (download overzicht).

De criteria zijn in 2019 ten opzichte van vorige jaren significant veranderd. Waar de oude set criteria voornamelijk gebaseerd was op de richtlijnen vanuit GRI en IIRC, is de nieuwe set criteria gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving omtrent maatschappelijke informatie. Zo hebben de Sustainable Development Goals en ketentransparantie meer aandacht gekregen in de nieuwe criteria en zijn er ook elementen meegenomen vanuit o.a. de EU richtlijn niet-financiële informatie (EUD NFI), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Corporate Governance Code, Natural Capital Protocol en de Climate-related Financial Disclosures.