Beoordelingsproces

Self-assessment

In de oneven jaren, met een Transparantiebenchmark, vragen we ondernemingen die behoren tot de vaste onderzoeksgroep en beschikken over een publiek toegankelijk jaarverslag, een vragenlijst (self-assessment) in te vullen. Aan de hand van die vragenlijst in de e-tool kunnen deelnemende bedrijven zelf de mate van transparantie over hun MVO-prestaties beoordelen. De zelfevaluaties worden, na controle, gebruikt voor het toekennen van de scores. Indien het self-assessment niet is ingevuld door een onderneming, wordt het maatschappelijke jaarverslag beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaars. 

Commentaarronde

Na het vaststellen van de voorlopige score kan een onderneming commentaar leveren als zij het niet eens is met de resultaten. Na de commentaarronde worden de definitieve scores vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Correspondentie met het panel

Mocht u het daarna onverhoopt oneens zijn met deze score, dan start hiervoor een aparte procedure. U kunt gedurende de gehele looptijd van de benchmark, dus ook na toekenning van de score, aangeven als u het oneens bent met onderdelen van het proces. U kunt dit per mail doen bij:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mevr. Sarafina Boermans en Mevr. Caro Tiemessen 

transparantiebenchmark@minezk.nl

 

Het Ministerie laat zich voor de behandeling van bezwaren bijstaan door het onafhankelijke Panel van Deskundigen

Panel van deskundigen & jury

De kwaliteit van de 20 hoogst scorende jaarverslagen wordt vervolgens aanvullend beoordeeld door een panel van deskundigen, dat de scores kan aanpassen. Daarna worden de 3 hoogst scorende jaarverslagen voorgelegd aan de jury, die de winnaar van de Kristalprijs kiest. De uiteindelijke score van een onderneming is dus het resultaat van het self-assessment, de analyse van de ingevulde vragenlijsten van de bedrijven door de uitvoerder, de beoordeling van de top 20 door een panel van deskundigen, de keuze van de winnaar uit 3 voorgedragen genomineerden door een jury en de officiële vaststelling van de eindscores door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.