Over de Transparantiebenchmark

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun beleid en activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Transparantiebenchmark is hierbij een tweejaarlijkse meting dat in kaart brengt hoe transparant het Nederlandse bedrijfsleven is met betrekking tot hun maatschappelijke verslaggeving. Specifieker omvat het een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de 500 grootste ondernemingen van Nederland. 

De Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en bedrijven zelf dus inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten en hun ontwikkelingen hierin. De nadruk ligt hier echt op transparantie, openheid en inzicht in het werkproces en de waardeketen: niet op verbeterd MVO beleid en activiteiten zelf.  

Opzet Transparantiebenchmark

De uitvoering van de Transparantiebenchmark is tweejaarlijks: in oneven jaren. Dit betekent dat na een uitgevoerd transparantieonderzoek in een oneven ‘benchmarkjaar’, bedrijven de kans hebben om hun maatschappelijke verslaglegging in opvolgende even jaren te beteren. 

In een oneven ‘benchmarkjaar’, wordt een regulier transparantieonderzoek uitgevoerd onder een ‘vaste onderzoeksgroep’ van de 500 grootste Nederlandse ondernemingen. Hierbij wordt ieder jaar een nieuw ‘duurzaamheidsthema’ gekozen, waar extra aandacht aan wordt besteed. Deze 500 bedrijven ontvangen een uitnodiging om een self-assessment uit te voeren, die vervolgens tegen het licht wordt gehouden door een derde onafhankelijke partij. Deze partij beoordeelt de transparantie van de meest recente maatschappelijke verslaglegging van alle bedrijven in de onderzoeksgroep – waarbij de self-assessment de deelnemende bedrijven de kans geeft om extra informatie en inzichten te verschaffen over de verslaglegging in zijn geheel en het bijbehorende thema in het bijzonder. 

In een even ‘tussenjaar’, wordt geen regulier transparantieonderzoek uitgevoerd. Wel worden de bedrijven uit de vaste onderzoeksgroep wederom uitgenodigd om zichzelf of anderen te nomineren voor hun inzet en/of vorderingen op maatschappelijke verslaglegging op een nieuw gekozen thema. Zij worden wederom beoordeeld en van feedback voorzien door dezelfde onafhankelijke partij als in het ‘benchmarkjaar’. Daarnaast zijn bedrijven buiten de ‘vaste onderzoeksgroep’, de zogeheten vrijwilligers, van harte welkom om ook deel te nemen aan deze nominatie- en beoordelings-ronde.

Kristalprijs

Aan de Transparantiebenchmark en jaarlijkse vorderingen op maatschappelijke verslaglegging zit een befaamde prijs gebonden: de Kristalprijs. De Kristalprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt, die erkenning en lof biedt voor degenen die zich hard maken voor transparante maatschappelijke verslaglegging én die andere bedrijven de kans geeft om van winnaars en goede voorbeelden te leren. 

In een oneven jaar met de Transparantiebenchmark selecteert een onafhankelijke partij op basis van vastgestelde criteria en roulerend thema uit de 500 verslagleggingen een Top 20. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan een Panel van Deskundigen (PvD) voor verdiepend onderzoek, waarnaar een aparte Kristaljury een uiteindelijke winnaar kiest uit de aan hun aangeleverde Top 3 van de PvD. Ook zijn er dat jaar prijzen voor meest innovatieve verslag, beste internationale jaarverslag en de snelste stijger.

In een even jaar zonder Transparantiebenchmark is er wederom een Kristalprijs. Echter staat het bedrijven binnen en buiten de vaste onderzoeksgroep in deze jaren dus vrij om zichzelf of anderen te nomineren op basis van een nieuw verkondigd thema. Het doel van deze jaren is om organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en wederom de rapportage hierover te verbeteren. Het beoordelingsproces verloopt verder soortgelijk met het ‘benchmarkjaar’, met als onderscheid dat er geen self-assessment is en het PvD een andere rol vervult.

Lees de verdere uitleg over: