Over de Kristalprijs

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging.

De Kristal wil de belangrijkste prijs en een stimulans zijn voor MVO-verslaggeving en (verdere) professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van MVO-verslaggeving in Nederland.

Jaarlijkse uitreiking van de Kristalprijs

De Kristalprijs is een jaarlijkse prijs. In de oneven jaren met de Transparantiebenchmark reikt het Panel van Deskundigen uit de Top 20 van het reguliere benchmarkonderzoek een Top 3 aan aan de Kristaljury. Daarbij kijken ze ook naar de prestaties van de organisatie in het licht van het jurythema. De Kristaljury kiest met het jurythema als leidraad uit de Top 3 de winnaar van de Kristalprijs.

In de oneven jaren zijn er ook prijzen voor het meest innovatieve verslag, de snelste stijger en beste groepsverslag.

Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

  • selectie Top 20 op basis van het Transparantiebenchmark-onderzoek
  • Panel van Deskundigen beoordeelt Top 20 op basis van de kwaliteitsgerichte criteria +  jurythema
  • panel draagt de Top 3 voor aan de Kristaljury
  • keuze van de winnaar van de Kristalprijs door Kristaljury met als leidraad het jurythema

In de even jaren zonder Transparantiebenchmark is de Kristalprijs een juryprijs. Er vindt een selectie plaats van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema. Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren. 

Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

Jurythema Kristalprijs 2021
'Transparantie over impact van klimaatfactoren in het licht van andere mondiale uitdagingen’. Dat is het jurythema voor de Kristalprijs 2021. Relevante vragen daarbij zijn: Besteden organisaties voldoende aandacht aan de korte- en langetermijnrisico’s en kansen – inclusief de  financiële -  als gevolg van klimaatverandering in (inter)nationaal verband? En in hoeverre zijn organisaties daar transparant over?
Doel van een jurythema voor de Kristalprijs is om organisaties te (stimu)leren meer met bepaalde thema’s te doen en daarover transparant te zijn.  Om  voor een groot bereik te zorgen, zijn dit idealiter thema’s waarmee organisaties bekend zijn en/of waar organisaties in principe al redelijk positief tegenover staan. Het gaat om het vaststellen van prijswinnaars; er moeten dus goede voorbeelden bestaan, maar de thematiek moet wel uitdagingen bieden in uitvoering en rapportage.

Andere mondiale uitdagingen
In 2020 heeft COVID-19 geleid tot inzicht in een nieuwe afhankelijkheid. Een pandemie kent geen grenzen en kent wat dat betreft een analogie met klimaat. Risico’s als gevolg van een pandemie lijken lange tijd te zijn veronachtzaamd, maar werden in 2020 ten volle zichtbaar. Ook deze risico’s bieden weer kansen. De huidige omstandigheden als gevolg van de pandemie hebben gevolgen voor strategie, beleid en prestaties van organisaties in termen van verandering, vertraging, versnelling, in meer of mindere mate. Wat betekent dit voor het klimaatbeleid en -prestaties van organisaties?  Prestaties moeten mogelijk anders worden geduid; doelstellingen mogelijk herijkt.

Beoordeling Thema 2021
De beoordeling van het thema van 2021 gebeurt op basis van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rondom de pijlers governance, strategie, risicomanagement en doelstellingen en indicatoren op het gebied van klimaatrisico’s. Voor de Top 20 wordt naast de reguliere score uit de Transparantiebenchmark in kaart gebracht in hoeverre zij deze aanbevelingen volgen. Het Panel van Deskundigen en de Kristaljury kunnen hier gebruik van maken tijdens het beoordelingsproces en het kiezen van de winnaar van de Kristalprijs 2021.